BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra šalims privalomas teisinis dokumentas (toliau – „Taisyklės“), kuriame nustatomos pirkėjo (toliau – „Pirkėjas“) ir pardavėjo (toliau – „Pardavėjas“) teisės bei pareigos, prekių (toliau – „Prekės“) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu www.maistingiejidumbliai.lt internetinėje parduotuvėje (toliau – „Internetinė parduotuvė“) susijusios nuostatos.
 2. Pardavėjas yra MB „Rami panda“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, įmonės kodas 305663785, buveinės adresas P. Kalpoko 12-4, Kaunas, Lietuva. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras.
 3. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo Internetinėje parduotuvėje www.maistingiejidumbliai.lt (toliau – „Sutartis“). Prieš vykdant Prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.
 4. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo perkantis Internetinėje parduotuvėje. Internetinėje parduotuvėje pirkti gali:
 5. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 6. nepilnametis nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos)  metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą
 7. juridinis asmuo.
 8. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.
 9. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.
 10. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas Internetinės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 

SUTARTIES SUDARYMAS

 1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia Prekių užsakymą.
 2. Sudarius Sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas Prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

PREKIŲ KAINOS

 1. Prekių kainos yra tokios, kokios yra nurodytos Internetinėje parduotuvėje.
 2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.
 3. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki Prekių pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už Prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui. Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.
 4. Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų.

PREKIŲ UŽSAKYMAS

 1. Pirkėjas, lankydamasis Internetinėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias Prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas Prekių krepšelis. Po Prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms Prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos Prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas Prekes.
 2. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai atsiskaitoma banko pavedimu. Sutartis laikoma sudaryta ir vykdytina nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą.
 3. Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes vienu iš Internetinėje parduotuvėje pateiktų būdų bei sąlygų.

PREKIŲ PRISTATYMAS

 1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, privalo nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą.
 2. Pirkėjas privalo priimti Prekes pats. Jei Pirkėjas Prekių priimti pats negali, bet Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų Prekių netinkamam asmeniui.
 3. Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo gauto apmokėjimo už Prekes. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
 4. Prekės Pirkėjui pristatomos per kurjerių tarnybą.
 5. Pardavėjas neatsako už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 6. Gavęs Prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą.
 7. Nustačius Prekės siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti.
 8. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje.
 9. Pirkėjas visais atvejais, siuntos pristatymo metu privalo patikrinti, ar pristatytos tikrai tos Prekės, kurias jis užsisakė, ar atitinka jų kiekis, komplektiškumas (asortimentas) ir pastebėjęs neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų Prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir kurjerio siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
 10. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Norint grąžinti www.maistingiejidumbliai.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes reikia žinoti:

 • būtina informuoti mus el. paštu info@maistingiejidumbliai.lt (nurodykite užsakymo numerį, grąžinimo priežastis ir grąžintinų prekių sąrašą) per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo datos;
 • kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė (pvz.: pažeista pakuotė ir kt.) arba gavote ne tą produktą, kurį užsakėte, mes įsipareigojame savo lėšomis pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus;
 • netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.;
 • tinkamos kokybės prekės grąžinamos remiantis LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas;

Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Mes garantuojame:

 • www.maistingiejidumbliai.lt elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) saugumą;
 • kad asmeninė informacija bus panaudota tik prekių pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti;
 • kad asmeninė informacija nebus perduota tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo;
 • kad Jūsų pateikta asmeninė informacija bus panaudota tik pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti išskyrus LR įstatymais reglamentuojamus atvejus.

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.maistingiejidumbliai.lt elektroninėje parduotuvėse bei įsipareigoja laikytis šių pirkimo – pardavimo taisyklių.
 2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti www.maistingiejidumbliai.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių (žiūrėti 4 skyrių).
 3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai www.maistingiejidumbliai.lt elektroninės parduotuvės administraciją el. paštu info@maistingiejidumbliai.lt).
 4. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 5. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
 6. Pirkėjas, naudodamasis www,maistingiejidumbliai.lt elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Pirkėjui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Maistingiejidumbliai.lt elektronine parduotuve, išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 2. Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms (nenugalima gamtos jėga force majeure) ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės prekybos parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
 3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
 5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

ATSAKOMYBĖ

 1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimo tretiesiems asmenims atveju. po to sekantys trečiųjų šalių veiksmai elektroninėje parduotuvėje, pasinaudojant perduotais duomenimis, tampa Pirkėjo atsakomybe.
 3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 5. Už Sutarties, sudarytos naudojantis Internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Bet kokiai sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės, Privatumo politika kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais juose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.
 2. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą Internetinėje parduotuvėje.
 3. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio
 4. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
 5. Šiai Sutarčiai ir santykiams tarp šalių pagal šią Sutartį taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
 6. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
 8. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

  

Iškilo papildomų klausimų? Rašykite mums arba susisiekite telefonu 8-699-54240 (pirmadienį-penktadienį 9-18 val., šeštadienį 10-14 val., sekmadienį nedirbame).